صفحه اصلی >> درباره پوز فروشگاهی >> قابلیت pos فروشگاهی

قابلیت pos فروشگاهی

برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند :

 1. حسابداری
 2. فروش
 3. انبار
 4. مدیریت سیستم
   سیستم حسابداری و مالی
   سیستم مشتری
   سیستم کارمندان
   سیستم کاربری
   سیستم امنیتی